Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Zajęcia języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu w każdym oddziale. Zajęcia prowadzi Pani BEATA WÓJCIK.

Oddział I –   środa/czwartek 9.00 - 9.15

Oddział II –  środa/czwartek 9.15 - 9.30

Oddział III – środa/czwartek 9.30 - 10.00

Oddział IV –  środa/czwartek 10.00 - 10.30

Oddział V –   środa/czwartek 10.30 - 11.00

Psycholog

TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 PROWADZI PANI AGNIESZKA GAŁUSZKA ORAZ SYLWIA STĘPIEŃ W RAMACH WSPÓŁPRACYZ PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

W szczególności do zadań psychologa w przedszkolu należy:

– prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym obserwacji w zakresie całościowo rozumianego funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dziecka oraz umożliwienia ich zaspokojenia

– diagnozowanie sytuacji wychowawczych przy współpracy z wychowawcami oraz innymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, a w razie potrzeb z osobami z innych placówek, w celu wspierania rozwoju wychowanka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno–pedagogicznej

– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz wspieranie mocnych stron dziecka poprzez inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka, w tym prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym oraz kompensacyjno-wyrównawczym dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka, mających na celu: wyeliminowanie lub minimalizację deficytów rozwojowych oraz stymulację dziecka do wszechstronnego rozwoju.

–  prowadzenie ćwiczeń wzmacniające samoocenę, uczące nazywania emocji oraz sposobów ich wyrażania w akceptowany sposób, mające na celu rozwój prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego i  społecznego (zwiększające zdolność rozumienia różnorodnych sytuacji społecznych, uczące współdziałania oraz kultury współżycia) – elementy treningu umiejętności społecznych

– współpraca z rodzicami (prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców):przedszkolu i w domu, celem wyrównania deficytów rozwojowych i zwiększenia jego szans edukacyjnych wymiana informacji na temat pracy z dzieckiem w pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych przekazywanie rodzicom informacji o najefektywniejszych metodach pracy z dzieckiem oraz wskazań odnośnie ewentualnych modyfikacji oddziaływań wychowawczych stosunku do rozwoju dziecka, zgodnych z jego możliwościami i etapami rozwoju, na jakim się znajduje pomoc rodzicom w budowaniu realnych oczekiwań w stosunku do rozwoju dziecka, zgodnych z jego możliwościami i etapami rozwoju, na jakim się znajduje

Rytmika

Zajęcia w tym roku szkolnym dla wszystkich grup odbywać się będą raz w tygodniu w czwartek. 

Zajęcia prowadzi Pan PAWEŁ ABRAMEK.

Rytmika to zajęcia, podczas których przeprowadzane jest wiele ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Mają one na celu nie tylko muzyczny rozwój dziecka.

Tematyka zajęć rytmicznych ściśle wpisuje się w bloki tematyczne realizowane w grupie, a także w  kalendarz imprez przedszkolnych. Skutecznie wspiera tym samym  cały proces przedszkolnej edukacji. Uwzględnia również  potrzeby, zainteresowania i możliwości dzieci.

Tańce

 MAŁGORZATA SEWERYŃSKA - instruktor tańca.  Akademia Promocji Tańca Kamila i Bartłomiej Rudny

Logopeda

Pomocy logopedycznej dzieciom udziela Pani: JULIA WNUK

Terapia logopedyczna odbywa się w formie zabawy, jest dostosowana do wieku i możliwości każdego dziecka. Przedszkolaki objęte pomocą, podzielone są na grupy, w zależności od rodzaju występujących trudności artykulacyjnych,  wyjątek stanowią dzieci posiadające orzeczenie ( terapia indywidualna). W trakcie zajęć prowadzone są m.in. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, oddechowy, fonacyjny; ćwiczenia artykulacyjne mające na celu wywołanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek, a także ćwiczenia poszerzające słownik czynny i bierny.

Powrót na początek strony