Deklaracja dostępności serwisu Miejskie Przedszkole Nr 8

Miejskie Przedszkole Nr 8 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Miejskie Przedszkole Nr 8 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskie Przedszkole Nr 8.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Niektóre obrazki nie posiadają altów – są one sukcesywnie uzupełniane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-11-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Rysak, adres poczty elektronicznej mp8@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 64 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 w Puławach

Adres organu odwoławczego: ul. C. K. Norwida 4, 24 - 100 Puławy

Adres e-mail organu odwoławczego: mp8@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 81 458 64 00

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna.

 

Miejskie Przedszkole Nr 8 w Puławach zlokalizowane jest przy ul. C.K. Norwida 4. Przedszkole stanowi budynek częściowo piętrowy, wolnostojący w części podpiwniczony. Otoczony ogrodem. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • Aby wejść do przedszkola należy pokonać siedem schodów i furtkę otwieraną ręcznie, za którą znajduje się szeroki chodnik wyłożony kostką brukową . Schody posiadają podjazd niedostosowany do rozstawu kół w wózku inwalidzkim czy wózku do przewozu dzieci.
 • Wejście główne do budynku przeznaczone dla dzieci, rodziców, interesantów i personelu znajduje się bezpośrednio od strony ulicy C.K. Norwida . Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, którym należy zasygnalizować potrzebę kontaktu z pracownikami przedszkola.
 • Drzwi wejściowe jak i wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość, która umożliwia przemieszczanie się wózków inwalidzkich.
 • Brak progów wejściowych do pomieszczeń znajdujących się w budynku.
 • Budynek nie posiada toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Ogród przedszkolny dostosowany jest do dzieci pełnosprawnych.
 • Sale zajęć znajdują się na jednym poziomie: parterze.
 • Wszystkie gabinety specjalistyczne, kuchnia znajdują się na parterze.
 • Szatnie dzieci znajdują się na parterze.
 • Przedszkole nie posiada miejsca parkingowego.

Udogodnienia

Obsługa osób z niepełnosprawnościami.

 • Do placówki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren przedszkola z psem asystującym lub psem przewodnikiem jest wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub z psem przewodnikiem  nie zwalnia osoby niepełnosprawnej                        z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.
 • Budynek nie posiada podjazdu do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.
 • Ciągi komunikacyjne są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla niewidomych lub słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
 • Przedszkole nie posiada pętli indukcyjnych i aplikacji mobilnych.

Inne informacje i oświadczenia

Kontakt z przedszkolem:

 • telefoniczny pod numerem 81 458 64 00
 • mailowy: e-mail: mp8@um.pulawy.pl
 • listowny na adres: Miejskie Przedszkole Nr 8 w Puławach, ul.C. K. Norwida 4, 24-100 Puławy
Powrót na początek strony